HUNA – poznaj moc hawajskiej sztuki uzdrawiania.

HUNA

 

 
Huna wywodzi się z wierzeń religijnych, korzeniami sięga hawajskiego szamanizmu, jest zarówno filozofią, jak i psychologią. Według jej wyznawców, w świecie nie ma żadnych ograniczeń. Te, które są, to wytwory naszego własnego umysłu, to on tworzy rzeczywistość, w której żyjemy. Używając Huny możemy zmienić wszystko i nie istnieją tu żadne granice. Stąd może ona mieć praktyczne zastosowanie w każdej dziedzinie życia i być bardzo pomocna współczesnemu człowiekowi. Stosując zasady Huny, można poprawić kondycję prowadzonej firmy, stan zdrowia czy też stan rodzinnych finansów. W tym znaczeniu Huna obejmuje dziś to co określa się jako prosperity, czy głębiej rozumiany dobrostan życia.
 
Zdrowie w rozumieniu hawajskiej koncepcji uzdrawiania. 
 
Według wierzeń hawajskich zdrowie to stan pokoju i harmonii w nas, zaś choroba to stan przeciwny – nierównowagi, konfliktu i ciągłego napięcia. Akademickie, zachodnie podejście do zdrowia traktuje każdą chorobę jako odrębną, wąską jednostkę – zespół objawów, często o nieznanych przyczynach ich powstania. Natomiast podejście szamańskie, którym posługuje się Huna wywodzące się z siedmiu zasad jest nadzwyczaj proste. Praktycznie każdą chorobę uważa się za powstałą na skutek stresu i umiejscowioną tam, gdzie ten stres się skupił. Samo uzdrawianie polega na wywołaniu w tym miejscu przepływu energii – czyli inaczej mówiąc uwolnieniu napięcia spowodowanego tym stresem. Wirusy z punktu widzenia Huny są rezultatem stresu, a nie przyczyną choroby, podobnie bakterie nie powodują choroby, a jedynie wykorzystują tworzący się stan, w którym osłabiona została odporność. Aby podjąć się uzdrawiania należy dotrzeć do źródła stresu, a ich może być kilka – opór fizyczny, emocjonalny, umysłowy, czy duchowy i wtedy zastosować odpowiednie terapie. Mogą to być m.in. podejścia materialne, energetyczne, mentalne. Rozwinięcie tych metod i technik można znaleźć w pracach doktora psychologii i zarazem hawajskiego uzdrowiciela Serge‘a Kahili Kinga, który od wielu lat uczy ludzi na całym świecie jak używać technik szamańskich do uzdrawiania, pomagając im odkrywać własną moc twórczą.
 
Czym jest Huna?
 
Huna dosłownie oznacza tajemnicę rozumianą też jako ukrytą wiedzę, która ma zostać objawiona na zewnątrz. Metafizyczne korzenie Huny znajdują się w dwóch jej sylabach – „Hu” oznacza powstać, powiększyć się, wznieść się i jest połączone z męskim aspektem naszego bytu – ruchem i mocą, natomiast „Na” to spokój, cisza i jest powiązane z żeńskimi formami, które reprezentują te cechy. W tym męskim i żeńskim pierwiastku są równoważone trzy rodzaje świadomości będące też trzema aspektami rzeczywistości.
 
Psychoanalityczny model psychiki człowieka.
 
Według założeń huny duchowa natura człowieka składa się:
 
  • KU (podświadomość),
  • LONO (świadomość),
  • KANE (nadświadomość).
 
W tym znaczeniu znajomość mechanizmów nimi rządzących ułatwia procesy diagnozowania i uzdrawiania. 
 
hula hoop 2032813 1920
 
W świadomości (Ja średnie, decydujące – umysł, intelekt) główną funkcją jest linearne myślenie, rozumienie i podejmownie decyzji, a narzędziem do tych procesów jest wyobraźnia. Porządek i zrozumienie daje nam moc, która motywuje do działania. Świadomość nadaje znaczenie wszystkim informacjom płynącym z podświadomości oraz inspiracjom z nadświadomości. Takie spojrzenie zamyka nas w realiach czasu i przestrzeni chwili obecnej. 
 
W podświadomości (Ja niższe, aktywne) na wejściu mamy pierwotnie czyste informacje pochodzące z natury rzeczy tj. te bez nadanych im znaczeń. Może ona mieć wgląd w tysiące informacji jednocześnie, ponieważ pochodzą one nie tylko z bieżących zdarzeń, ale zawierają też pamięć wszystkich innych doświadczeń życiowych, w szczególności emocjonalnych oraz przekazów podprogowych. Są tu też ukryte w „czarnym worku” uczucia, przy których dorosły człowiek potrafi zareagować jak bezbronne dziecko. Główną funkcją podświadomości jest pamięć, a jej narzędziem odczucia. Motywacją dla naszej podświadomości jest dążenie do przyjemności, a równocześnie odsuwanie się od bólu.
 
Nadświadomość (Ja wyższe, kreatywne – dusza, Anioł Stróż) to sfera ducha. Jej główną funkcją jest inspiracja i kreatywność. Sferą motywacji jest tutaj harmonia rozumiana jako osiąganie jedności z wszechświatem. W jej esencji zawiera się bezwarunkowa miłość i pełna akceptacja tego co robimy. Mając dostęp do wszystkich informacji, które są na linii czasu w przeszłości i w przyszłości zna ona najlepsze rozwiązanie dla każdej ważnej sytuacji, ale jej wpływ na podejmowane przez nas decyzje zależy od stanu komunikacji pomiędzy wszystkimi rodzajami świadomości, a ciałem. Większość ludzi jest mocno zakotwiczona w materialnym świecie, stąd w nikłym stopniu odbiera sygnały z nadświadomości – tym bardziej, że jej komunikacja ze świadomością odbywa się za pośrednictwem podświadomości, która nadaje przekazywanym sygnałom mniej lub bardziej zrozumiałe znaczenie. Nadświadomość ma moc spełniania wszystkich życzeń, czy pragnień pod warunkiem, że przedstawimy je spójnie oraz konkretnie. Wyższe Ja inspiruje nas do rozwoju duchowego i ma dostęp do wszystkich rodzajów energii jakie manifestują się we Wszechświecie.
 
Praktyczną wagę tych pojęć rdzenni Hawajczycy znali i doceniali na długo przed współczesną nauką, która zajmuje się jedynie dwoma pierwszymi pojęciami. Lekarze psycholodzy nie uznają, lub nie doceniają, sfery zdrowia duchowego – reprezentowanej przez nadświadomość obecną w procesach leczenia i uzdrawiania pacjentów.Podstawą hawajskiej i zarazem szamańskiej medycyny jest doprowadzenie do stanu „tańca w harmonii“ wszystkich tych trzech umysłów. Takie działanie jest wielowymiarowe i całościowe w procesach przywracania zdrowia, bowiem obejmuje ich aspekt fizyczny, emocjonalny, mentalny i duchowy.
 
HUNA 2
 
Dążenie do harmonii – 7  ZASAD HUNY.
 
Można je odnieść do każdej aktywności połączonej z jakością naszego życia na co dzień, w tym zdrowia czy też osiąganiem sukcesów.
 
Zasada pierwsza i podstawowa (IKE):  Świat jest taki jaki myślisz, że jest.
Nasze wzorce przekonań odnoszą się do wszystkiego, a więc obowiązują również w obszarze zdrowia. Jego stan podlega zmianom pod wpływem myśli, przekonań i wierzeń, które wzmacniamy zachowaniami, czy wyobrażeniami przenosząc je na poziom komórkowy w ciele.
 
Zasada druga (KALA):  Nie ma żadnych ograniczeń. A zatem wszystko jest możliwe.
W odniesieniu do zdrowia oznacza to, że działania nasze są tu nieograniczone i że wszystko można uzdrowić – co nie oznacza, że w tym zakresie nie ma trudnych wyzwań.
 
Trzecia zasada (MAKIA):  Energia podąża za uwagą.
W tym aspekcie warto podkreślić, że ludzie często kierują swoją uwagę na stan niepożądany, którego sobie nie życzą, np. boją się choroby i wtedy mogą przyciągnąć ten stan, z kolei będąc chorymi koncentrują się tylko na tym co u nich nie funkcjonuje i wtedy pogłębiają stan choroby. Według wielowiekowej tradycji Huny wszystko jest energią – co potwierdziła współcześnie fizyka kwantowa. A to znaczy, że nasze myśli są energetycznymi wzorcami, częstotliwościami fal wpływającymi na nasze ciała. W wyniku oddziaływania tych czynników zachodzą w nas konkretne reakcje biochemiczne, korzystne bądź szkodliwe.
 
IMPOSSIBLE POSSIBLE
 
Czwarta zasada (MANAWA):  Teraz jest chwila mocy.
Na przykładzie zdrowia, jeżeli chce się zmienić jego stan, trzeba odrzucić przekonanie, że dana choroba ma trwać określony czas. Tu i teraz trzeba rozpocząć zmianę, a wtedy samo uzdrowienie zajmie mniej czasu. Działanie tu i teraz oznacza w tym przypadku uwolnienie się od konkretnej trudnej dla nas przeszłości. Nie możemy bowiem pozwolić, aby ona rozstrzygała o naszej przyszłości.
 
Piąta zasada (ALOHA), to jednocześnie główne posłannictwo Huny: Kochać to być szczęśliwym z kimś lub z czymś. 
Oznacza ona, że miłość jest najważniejszą mocą na świecie i to właśnie jej siłę powinniśmy wykorzystywać do polepszania świata. ALOHA wyklucza walkę przeciwko złu, gdyż tylko poprzez miłość powiększa się dobro na świecie i dobro w nas samych. Traktowanie siebie z miłością ma podstawowy wpływ na nasze zdrowie we wszystkich wymiarach oraz na nasze związki i sukcesy w życiu. W myśl hawajskiej filozofii uzdrawianie wypływa z wnętrza dzięki miłości.
 
Szósta zasada (MANA): Cała moc pochodzi z wnętrza.
Zasada ta głosi, że uzdrawiająca siła znajduje się w nas samych – w naszym ciele i duchu. Każdy dobry lekarz, czy uzdrowiciel potwierdzi, że wszystko co może zrobić to dać wsparcie na drodze do uzdrowienia. Natomiast trwale uzdrowienie może przyjść jedynie od osoby pragnącej powrotu do zdrowia, zgodnie z jej wiarą i wolą.
 
Siódma zasada (PONO):  Skuteczność jest miarą prawdy.
W uzdrawianiu należy użyć wszystkiego co się sprawdza i już funkcjonuje. Tu nie wystarczy posługiwać się wyłącznie materialnymi środkami. Należy je połączyć, że wsparciem duchowym. Są już lekarze wierzący w wymiar duchowy zdrowia i używający też technik mentalnych – szczególnie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, ponieważ one są też skuteczne. Wtedy każde podjęte działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia – w tym przede wszystkim poważne interwencje chirurgiczne – ma większą szansę powodzenia. Ostatecznie zawsze liczy się skuteczność.
 
Omówione tu zasady działają zawsze, niezależnie od czasu, miejsca, czy cywilizacji w której żyjemy. Dzięki Hunie możemy żyć w harmonii ze światem i z samym sobą oraz będziemy powiększać obszary miłości w wymiarze indywidualnym i całego świata. Każdy indywidualnie powinien potraktować tę metodę jako pewnego rodzaju zestaw narzędzi i zadecydować, którymi z nich może się posłużyć w danej sytuacji.

 

Anna Nalu Niżyńska
Autor Tekstu: Anna Nalu Niżyńska.
Nauczycielka hawajskiej sztuki uzdrawiania i metod pracy z ciałem KINO MANA (w tym masaże Lomi Lomi Nui i Kahi Loa). Dyplomowana trenerka organizacji ALOHA INTERNATIONAL szerzącej wiedzę na temat uzdrawiania ciała, umysłu i okoliczności w duchu Aloha i dotyczącej Huny. Od ponad 20 lat zajmuje się zawodowo medycyną i psychologią holistyczną, które studiowała w Europie oraz na Hawajach. Pobierała nauki u znanych na świecie nauczycieli i uzdrowicieli, w tym między innymi u dr. Serge’a Kahili Kinga, Susan Pa’iniu Floyd, Jonette Crowley, Kawaikapuokalani Hewetta, Eda Kaiwi, Michaela’a O’Doherty, Toma M.Griffina. Na co dzień stosuje skuteczne metody terapii kwantowych pobudzających do przywrócenia własnymi siłami równowagi i zdrowia.

Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.